Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 5075 PLN brutto dla doktora i 5500 PLN brutto dla doktora habilitowanego zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora w dyscyplinie astronomia (z habilitacją lub bez).

2. Znaczącą liczbę publikacji z zakresu astronomii i/lub astrofizyki.

3. Doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z poniższych tematyk:
• obszary formowania się gwiazd i młode obiekty gwiazdowe,
• szybkie rozbłyski radiowe,
• rentgenowskie układy podwójne,
• aktywne jądra galaktyk.

4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem co najmniej jednej z poniższych technik:
• pomiary zmienności strumienia radiowego,
• radiowe obserwacje spektralne,
• polarymetria radiowa,
• obrazowanie przy pomocy interferometrii wielkobazowej.

5. Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

6. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku astronomia i doktorantami szkół doktorskich.

7. Gotowość do prowadzenia innych zajęć z zakresu fizyki lub programowania na kierunkach prowadzonych przez wydział (fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, automatyka i robotyka.

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

9. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wynagrodzenie: 5075 PLN brutto dla doktora i 5500 PLN brutto dla doktora habilitowanego.
Okres zatrudnienia: 29 miesięcy.
Planowane zatrudnienie: od 1.05.2022 r.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– odpis dyplomu doktora habilitowanego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze – dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
– List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Formularze dostępne na stronie: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4113
Dodatkowe informacje: Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: juliafor@umk.pl w terminie do 28 lutego 2022 r. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-2/IA/2022. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.