Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 7350 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WMIM/1210/EK/05/2022
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta im. Samuela Eilenberga
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 4 stanowiska adiunkta im. Samuela Eilenberga w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Informatyka, Matematyka). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Samuel Eilenberg (1913-1998) uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1936 roku, pod opieką Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka. Większość życia spędził w USA jako profesor Columbia University. Wywarł zasadniczy wpływ na rozwój języka współczesnej matematyki oraz informatyki; był współtwórcą zarówno nowoczesnej topologii, teorii kategorii, algebry homologicznej, jak i teorii automatów. Jego droga naukowa symbolizuje otwartość oraz gotowość do poszukiwań i podejmowania nowych trudnych wyzwań naukowych, a także skutecznego nawiązywania współpracy naukowej.

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 2 lub 4 lata (do ustalenia z wybranymi kandydatami), bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w zmniejszonym wymiarze (120 godzin dydaktycznych rocznie). Wynagrodzenie zasadnicze: 7350 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); dla najbardziej aktywnych naukowo, kwotę tę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta im. Samuela Eilenberga powinny posiadać:

1. stopień doktora w dyscyplinie matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat (na wniosek kandydata okres ten może być wydłużony o urlopy związane z rodzicielstwem);
2. znaczące publikacje z matematyki lub informatyki w recenzowanych wydawnictwach lub konferencjach o zasięgu globalnym;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. znaczące doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach itp.)
Dodatkowymi atutami kandydatów będą:
• staż naukowy, odbyty poza Polską nie wcześniej, niż w ostatnich dwóch latach;
• ponadprzeciętne, udokumentowane publikacjami wysokiej jakości, tempo gromadzenia dorobku naukowego, oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego i kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg wzoru, patrz https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
5. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
Formularz zgłoszeniowy na stanowisko adiunkta im. S. Eilenberga
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_05_2022/?from=field:ADIUNKT

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę jobs.uw.edu.pl.