adiunkt

Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Ogłoszenie konkursu otwartego na objęcie stanowiska

ADIUNKTA (w grupie badawczo – dydaktycznej)

w Instytucie Nauk Biologicznych

UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

Ogłaszam konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Biotechnologii w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na to stanowisko powinni posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, znać język polski oraz język angielski w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w laboratorium biologii molekularnej i mikrobiologicznym w zakresie molekularnych analiz próbek środowiskowych. Powinien również potrafić posługiwać się technikami badawczymi takimi jak pobieranie prób środowiskowych od dzikich zwierząt.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy,

§  Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

§  Wykaz dorobku naukowego

§  Informację o aktywności dydaktycznej

§  Opinię opiekuna naukowego,

§  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom biegłości B2)

§  inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 24-02-2022. w sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych, ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, pom. 120,
tel.: +480683282341.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 1 miesięcy od daty jego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

 

 

Zielona Góra, dn. 24-01-2022                                   Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra. Ponadto informujemy, że:
•        Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie  tel. 603474724.
•        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko wykładowcy. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych),
•        Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty,
•        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
•        Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
•       Dodatkowo przysługuje  Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
•       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
•       Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wnb.uz.zgora.pl