Adiunkt stanowisko badawcze

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczych zajmujący taksonomią i filogenezą głębokowodnych, morskich skorupiaków.

Nasze wymagania

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych uznawany w Polsce; • istotny dorobek publikacyjny w zakresie filogenezy skorupiaków morskich. Wymagane są co najmniej trzy artykuły opublikowane w czasopismach powyżej górnego kwartyla według CiteScore i posiadające co najmniej 100 pkt. MEiN; w co najmniej trzech artykułach kandydat powinien być pierwszym lub korespondującym autorem; • doświadczenie w badaniach molekularnych; • znajomość metod filogenetycznych i filogeograficznych oraz umiejętność stosowania ich w badaniach oceanobiologicznych; • zaangażowanie w pracy badawczej oraz umiejętność samodzielnej pracy eksperymentalnej (projektowanie eksperymentów, analiza wyników itd.); • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Zakres obowiązków

  • wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Uczelni i Wydziału, • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports, • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych, • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich, • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, • pełnienie funkcji i wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.04.2024 r.