Post-doc

Instytut Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna.

Polsko-niemiecki projekt PROSPECT finansowany przez NCN w ramach konkursu Beethoven dotyczy skutków udzielania wsparcia społecznego. Jego celem jest a) zdefiniowanie, operacjonalizacja i określenie warunków, w których udzielanie wsparcia jest korzystne z perspektywy osoby wspierającej oraz b) opracowanie teorii opisującej zmieniające się efekty zdrowotne udzielania wsparcia przez osoby z populacji ogólnej. Projekt obejmuje zarówno badania eksperymentalne, jak i badania podłużne oraz intensywnie podłużne w warunkach naturalnych.

Projekt finansowany przez NCN nr DEC-2020/39/G/HS6/02216

Post-doc

Warszawa

Instytut Psychologii

 

Zadania:

 • Przygotowanie pomiaru online w zakresie intensywnego badania  podłużnego typu EMA z pomiarem zmienności rytmu zatokowego (HRV);
 • Rekrutacja badanych i przeprowadzenie pomiaru bazowego;
 • Nadzorowanie przebiegu badania typu EMA z pomiarem HRV z odpowiedzialnością za finalną  jakość pozyskanych  danych;
 • Integracja baz danych i analizy wstępne;
 • Systematyczny przegląd literatury przedmiotu i przygotowywanie materiałów z najnowszych doniesień;
 • Udział w przygotowaniu publikacji i upowszechnianiu wyników.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora psychologii lub nauk o zdrowiu, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, w  podmiocie innym niż Uniwersytet SWPS, oraz tytułu zawodowego magistra psychologii lub nauk o zdrowiu;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • Co najmniej zaawansowana znajomość języka polskiego;
 • Minimum roczne doświadczenie w zakresie prac w projektach naukowych;
 • Udokumentowane działania badawcze w obszarze psychologii zdrowia, ewentualnie psychologii społecznej;
 • Doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie prac naukowych i wystąpień konferencyjnych;
 • Co najmniej średniozaawansowana wiedza z zakresu
  • psychologii zdrowia lub psychologii społecznej, w szczególności w tematyce objętej projektem;
  • metodologii, psychometrii i statystyki, w tym szczególnie pożądana w zakresie pomiaru zmienności rytmu zatokowego (HRV) w kontekście badań psychologicznych;
 • Co najmniej średniozaawansowane umiejętności w zakresie:
  • prowadzenia badań ilościowych, w tym w zakresie metodologii badań typu dzienniczkowego lub EMA oraz obsługi wybranej platformy do prowadzenia badań online (np. Qualtrics, SurveyMonkey);
  • prowadzenia analiz statystycznych, w szczególności analiza danych podłużnych pozyskiwanych w warunkach naturalnych;
 • Gotowość do pracy w weekendy i pracy zdalnej,
 • Systematyczność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie i entuzjazm do pracy, samodzielność, gotowość do rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

 • W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie. 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na okres 34 miesięcy;
 • Wynagrodzenie w wysokości 10 000 złotych brutto brutto miesięcznie;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający wprost kryteria  doświadczeniowe, wiedzowe i umiejętnościowe wymagane w ogłoszeniu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia/nauk o zdrowiu oraz tytułu zawodowego magistra psychologii/nauk o zdrowiu.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 16 września 2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2022

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2022

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 25% oceny końcowej
 • kompetencje i ich dopasowanie  do realizacji zadań w  konkursowym projekcie badawczym – 50%
 • wyróżnienia, stypendia i nagrody związane z prowadzeniem dotychczasowej działalności naukowej – 25%

Skład Komisji Konkursowej:

 • Dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji;
 • Dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini komisji;
 • Prof. Dr hab. Paweł Ostaszewski – Członek komisji;
 • Anna Zając Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji.

Link do REGULAMINU

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.