asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Dziekan

Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego

za zgodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs otwarty na zatrudnienie nauczyciela akademickiego

na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

w dziedzinie „nauk inżynieryjno-technicznych”
w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport”

w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej

 

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Wymagane kwalifikacje:

·      ukończenie studiów magisterskich na kierunku budownictwo,

·      umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi    w zakresie projektowania, realizacji i/lub utrzymania inżynierskich obiektów budowlanych, ( np. Revit, Autocad, Robot Structual Analysis ),

·      znajomość minimum jednego języka obcego w mowie oraz piśmie  na poziomie co najmniej B2  ( angielski lub niemiecki)

Wymagane dokumenty:

·      życiorys,

·      syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata,

·      potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności – np. uprawnienia budowlane, dorobek publikacyjny, staże naukowe, itp.

·      oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      certyfikat znajomości języka obcego lub stosowne oświadczenie kandydata,

·      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

 

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach,   z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej. Nie otwierać”, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, budynek L-1, pok. 110/111, w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Komisja może zaprosić kandydata (kandydatów) na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie nastąpi na okres zamknięty, zgodnie ze Statutem Politechniki Wrocławskiej, począwszy od 1 października 2022 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Termin składania dokumentów – do 15 czerwca 2022 r., do godz. 13.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31 lipca 2022 r.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.pedziwiatr@pwr.wroc.pl