Profesor uczelni

Akademia Sztuki Wojennej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej
Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni

na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse

w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52, lub złożenie w Sekretariacie Dziekana WZiD, mieszczącym się w bud. nr 94, w pokoju nr 121, następujących dokumentów:

1. Autoreferat przedstawiający:
– przebieg pracy zawodowej;
– wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki reprezentowanej dziedziny;
– informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym;
– wykaz pełnionych funkcji;
 – wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

2. Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.
3. Odpisy dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego.
4. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia.
5. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
6. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oczekiwania:
– co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse;
– znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny w języku angielskim i polskim z zakresu zarządzania, z ukierunkowaniem na zarządzanie zasobami ludzkimi;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej;
– umiejętność pracy w zespole;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

– posiadanie doświadczenia międzynarodowego w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w uczelniach wyższych.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 15.06.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2022 r.
Planowane zatrudnienie: od 01.10.2022 r.

POUCZENIE:
1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.