wykładowca

Instytut Studiów Edukacyjnych
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Miejsce: Racibórz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

KONKURS

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Edukacyjnych  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm.).

 

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.       stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,

2.       magisterium  na kierunku matematyka,

3.       kwalifikacje do wykonywania zadań edukatora, zarządzania oświatą i sprawowania nadzoru pedagogicznego, (uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli),

4.       doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym, w palcówkach oświatowych (na stanowisku nauczyciela),

5.       możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,

6.       deklaracja zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu, jako podstawowym miejscu pracy,

7.       doświadczenie w przygotowywaniu i redagowaniu materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki,

8.       staż pracy: co najmniej roczny staż pracy na uczelni wyższej, co najmniej 10 letni staż pracy poza szkolnictwem wyższym w placówkach oświatowych.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

– odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

– kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

– podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),

– życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2022 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin z dniem 1 października 2022 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 września 2022 r.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

                                                                                                                       dr Paweł Strózik

 

Załączniki