asystent

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 sierpnia 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  wrzesień 2022 r.

Słowa Kluczowe: asystent, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, turystyka, dydaktyka geografii

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej.

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień magistra geografii, kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe wykształcenie w zakresie turystyki

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Geografia i/lub Gospodarka przestrzenna

4.       dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna i Tourism and Hospitality

5.       zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim

6.       obsługa programów komputerowych, m.in. z zakresu GIS

7.       doświadczenie w praktyce zawodowej w szkolnictwie powszechnym w zakresie nauczania geografii

8.       dorobek naukowy (rozdziały w monografii, artykuły) w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii turyzmu; kandydat/kandydatka otrzyma dodatkowe punkty za publikacje w czasopismach z Impact Factor

9.       doświadczenie w praktyce zawodowej związanej z branżą turystyczną (np. pilot wycieczek turystycznych, opiekun na wyjazdach turystycznych itp.)

10.   dalszy rozwój naukowy w postaci przygotowywania rozprawy doktorskiej w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii turyzmu (udokumentowane zaawansowanie rozprawy) np. w postaci opinii opiekuna pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

-Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
-Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

-Odpis dyplomu magistra, zaświadczenia o dodatkowym wykształceniu
-Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
-Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku
-Zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
-Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl