Adiunkt

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Sztuki Wojennej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie*: nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie)

w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prognozowania Strategicznego, Instytutu Studiów Strategicznych, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52, następujących dokumentów:

1.    Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki bezpieczeństwa, analizy systemowej, procesów prognozowania, teorii i praktyki myśli strategicznej,
 • wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień,
 • poziom znajomości języka obcego lub języków obcych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

2.    Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.

3.    Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego.

4.    Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

5.    Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.

6.    Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

7.    Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oczekiwania:

1.     Dyspozycyjność i zaangażowanie na rzecz Instytutu, Wydziału i Uczelni.

2.     Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie.

3.     Dorobek naukowy z zakresu problematyki bezpieczeństwa, analizy systemowej, procesów prognozowania, teorii i praktyki myśli strategicznej.

4.     Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.

5.     Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy prognostycznej, analitycznej.

6.     Doświadczenie w operowaniu narzędziami prognostycznymi.

7.     Doświadczenie we współpracy zagranicznej i krajowej w zakresie bezpieczeństwa państwa i organizacji międzynarodowych.

8.     Doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, organizacyjnych i planistycznych z zakresu bezpieczeństwa.

9.     Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych.

10.  Doświadczenie w zarządzaniu/dowodzeniu organizacjami zhierarchizowanymi.

11.  Płynne komunikowanie się w minimum jednym języku obcym (preferowany język angielski).

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 09.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2022 r.

POUCZENIE:

 1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej www.akademia.mil.pl/oferty-pracy/wzory-oswiadczen-do-konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
  z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@akademia.mil.pl