Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

 INSTYTUCJA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

                        Wydział Technologii Żywności

MIASTO:  Kraków

STANOWISKO: Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki

DYSCYPLINA NAUKOWA:  technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA:  21.09.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21.10.2022 r.

LINK DO STRONY: bip.ur.krakow.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   adiunkt, dydaktyka, żywność, żywienie człowieka

OPIS – Warunki konkursu

·      stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia,

·      znaczący dorobek dydaktyczny  oraz spełnienie przynajmniej czterech spośród następujących wymagań;

–  udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,

– pełnienie roli opiekuna przynajmniej  czterech prac dyplomowych,

– wygłoszenie referatów na dwóch konferencjach naukowych,

– biegła znajomość języka polskiego (język wykładowy) oraz znajomość języka angielskiego

   w mowie i piśmie,

– ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego,

– autorstwo publikacji naukowych związanych z działalnością dydaktyczną,

– udokumentowane autorskie aktywności, podnoszące jakość kształcenia.

 

·      znaczący dorobek  organizacyjny oraz spełnienie przynajmniej dwóch spośród następujących wymagań:

– udokumentowane doświadczenie zawodowe poza Uczelnią,

– udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych,

– praca w komisji: senackiej, rektorskiej lub wydziałowej,

– praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym,

– zaangażowanie w promocje Uczelni lub Wydziału,

– uzyskane nagrody i wyróżnienia.

Dodatkowe wymagania:

·      zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej i organizacyjnej,

·      umiejętność współpracy w zespole,

·      dobry stan zdrowia i dyspozycyjność,

·      dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

Wykaz wymaganych dokumentów

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1,31 następujących dokumentów:

1)     podanie do JM Rektora UR w Krakowie;

2)     życiorys;

3)     odpis dyplomu ukończenia studiów;

4)     opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej;

5)     kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

6)     wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

7)     oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

8)        oświadczenie o spełnieniu wymogów przewidzianych art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc

9)        oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej, tel:12/662-48-14 (teresa.leszczynska@urk.edu.pl) lub w sekretariacie KŻCziD tel:12/662-48-12

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Rozstrzygnięcie konkursu 28 października 2022 roku

Zatrudnienie nastąpi z dniem 4 grudnia 2022 roku