Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników

badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biochemii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

– posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;

–  posiadają znaczący dorobek naukowy opublikowany w czasopismach z listy JCR;

–  legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;

– posiadają doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej (w tym NGS i LC-MS/MS), udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;

–  wykazują się biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego.

 

Oczekiwane predyspozycje

–  zamiłowanie do pracy badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej;

–  zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii;

–  gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;

– zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych, umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej oraz organizacyjnej,

3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 

4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta             w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne

    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a),

6. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym                               w ogłoszeniu o konkursie,

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,

9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez

  Rektora bez podania przyczyn.

– Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy

  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.).

– Proponowane wynagrodzenie 4 680 zł brutto.

– Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 21 października 2022r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konkursu.