1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Politechniki Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Politechniki Morskiej

 

dnia 11.10.2022 r. ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, 1 etat, czas określony.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie PM.

Kwalifikacje, jakie powinni spełniać kandydaci:

–        ukończone studia II stopnia w wynikiem co najmniej dobrym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych,

–        uzyskany tytuł zawodowy lub równorzędny,

–        dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,

–        umiejętności dydaktyczne,

–        gotowość do podjęcia pracy naukowej,

–        umiejętności z zakresu programowania oraz obsługi programów użytkowych i inżynierskich,

–        dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów zawodowych.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–        podanie o zatrudnienie,

–        życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

                Dokumenty należy składać do dnia 25.11.2022 r.:

–        w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,

–        w skrzynce na korespondencję WIiT nr 53 znajdującej się na I piętrze w budynku głównym PM ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,

–        wysyłać na adres e-mail: di@pm.szczecin.pl

 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 894.

                Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie PM procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.