adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7 500 PLN brutto/ miesięcznie (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne): 120 000 brutto brutto PLN rocznie).
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Post-doc przeprowadzi modelowanie masywnych gwiazd ze szczegółowymi kodami ewolucyjnymi. Dodatkowo będą aktywnie uczestniczyć w mentoringu doktorantów. Wnioskodawca powinien mieć doświadczenie w ewolucji gwiazd i syntetycznych populacjach binarnych.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk fizycznych, astrofizyki lub astronomii. Wizyta jest oferowana na 2 lata, z możliwością przedłużenia do kolejnych 2 lat. Przewidywana data rozpoczęcia: styczeń 2023 r. (z możliwością przesunięcia). Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Kwota wynagrodzenia: ok. 7 500 PLN brutto/ miesięcznie (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne): 120 000 brutto brutto PLN rocznie).

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko podoktorskie w masywnych gwiazdach. Stanowisko jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Polsce w ramach grantu badawczego OPUS kierowanego przez dr Dorottya Szécsi.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Formularze do pobrania: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4267

Dodatkowe informacje:

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną. Termin składania wniosków: 27 listopada 2022 r. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-5/IA/2022. Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres: juliafor@umk.pl

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na juliafor@umk.pl