Postdoctoral researcher in the Center IMSErt

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 7500 PLN zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Requirements:

 – have a PhD degree in geography or a related field, including urban and regional studies* **;

 – have an interest in fundamental scientific research and a level of knowledge required for carrying out the research tasks envisaged by the fellowship;

 – knowledge of key concepts and theories in urban and regional studies;

 – In-depth practical knowledge of GIS tools;

 – statistical analysis skills, including complex regression models

 – Ability to work with R and/or extensive geographic databases is a plus;

 – Experience in conducting scientific research as evidenced by articles in peer-reviewed international journals;

 – fluency in English (spoken and written);

 – analytical and problem-solving skills;

 – communication skills and the ability to work both independently and in a team.

 * The postdoc position applies to a person who obtained a doctoral degree no earlier than 7 years before the year of employment in the project, i.e. a person who obtained a doctoral degree in or later.

 ** The following conditions also apply:

 (a) The doctoral degree has not been conferred by the Nicolaus Copernicus University, Toruń ;

 Description of tasks:

 This fellowship will be part of a larger project to develop a research framework for analysing sustainable energy transition in Polish and international contexts. University Center of Excellence Interacting Minds, Societies, Environments (IMSErt) seeks applicants for a 12-month Postdoctoral Research Fellow position in the People, Environment, Space Group, with the possibility to renew. The postdoc will work directly with members of the PSE group – a multidisciplinary research unit that combines two major disciplines: social geography and environmental psychology. Our primary research aim is to analyse how its inhabitants perceive the urban and geographical environment and how those perceptions influence environment-related behaviour. The specific position will focus on the sustainable energy transition and its socio-geographical conditionings.

 In particular, the postdoctoral fellow’s tasks will be to:

– Identify the spatial, sociotechnical, economic, environmental and political challenges for the sustainable energy transition

– Helping other research group members with spatial modelling

Contribute to the preparation of English-language publications.

  Conditions of employment:

 – planned start date: January 1st, 2023;

 – Postdoctoral fellowship of 7.500 PLN.

 We offer:

 – the opportunity to develop skills and gain experience in urban geography and regional studies under the guidance of a leading international expert;

 – substantive support to develop a scientific career in a supportive working environment.

   Additional information:

 – academic curriculum vitae (in English);

 – motivation letter (in English);

 – copy of doctoral diploma;

 – e-mail addresses of two academic references;

 – a digital copy of an article of which the candidate was the first author.

Deadline for submission of applications and documents: 08.12.2022.

Documents for the postdoc position competition at the IMSErt Centre should be submitted to the Dean’s Office of the Faculty of Earth Sciences and Spatial Planning at Nicolaus Copernicus University, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń or electronically to: wnozigp@umk.pl.

The final selection from among the qualified candidates will be carried out in the following way: the candidate will be selected in an open competition conducted by a recruitment committee appointed by the head of the scientific unit carrying out the research project. The results of the competition will be made public by posting on the department’s website, where the research project will be carried out.

The competition will be resolved by 10.12.2022.

_______________________________________________________________________________

Kandydat/kandydatka musi:

 – posiadać stopień naukowy doktora w zakresie geografii lub pokrewnej dziedziny, w tym studiów miejskich i regionalnych***;

 – wykazywać zainteresowania badaniami naukowymi oraz posiadać poziomu wiedzy wymagany do realizacji zadań badawczych przewidzianych w ramach stypendium;

 – znać kluczowe pojęcia i teorie w zakresie studiów miejskich i regionalnych;

 – posiadać pogłębioną praktyczna znajomość narzędzi GIS;

 – mieć umiejętności analizy statystycznej, w tym złożonych modeli regresji (umiejętność pracy z R i/lub rozbudowanymi geograficznymi bazami danych jest dodatkowym atutem);

 – posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone artykułami w recenzowanych czasopismach międzynarodowych;

 – cechować się płynną znajomością  języka angielskiego (w mowie i piśmie);

 – posiadać umiejętności analityczne i służące rozwiązywaniu problemów;

 – posiadać zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

 * Stanowisko postdoc dotyczy osoby, która uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tj. osoby, która uzyskała stopień doktora w lub później.

 ** Obowiązują również następujące warunki:

 (a) Stopień doktora nie został nadany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 Opis zadań:

Stypendium będzie częścią większego projektu mającego na celu opracowanie ram badawczych dla analizy zrównoważonej transformacji energetycznej w kontekście polskim i międzynarodowym. University Center of Excellence Interacting Minds, Societies, Environments (IMSErt) poszukuje kandydatów na 12-miesięczne stanowisko Postdoctoral Research Fellow w grupie People, Environment, Space, z możliwością przedłużenia. Postdoc będzie pracował bezpośrednio z członkami grupy PSE – multidyscyplinarnej jednostki badawczej, która łączy dwie główne dyscypliny: geografię społeczną i psychologię środowiskową. Naszym głównym celem badawczym jest analiza tego, jak mieszkańcy postrzegają środowisko miejskie i geograficzne oraz jak te postrzegania wpływają na zachowania związane ze środowiskiem. Osoba zatrudniona na tym konkretnym stanowisku będzie koncentrować się na zrównoważonej transformacji energetycznej i jej społeczno-geograficznych uwarunkowaniach.

W szczególności do zadań habilitanta będzie należało:

– Identyfikowanie przestrzennych, socjotechnicznych, ekonomicznych, środowiskowych i politycznych wyzwań dla zrównoważonej transformacji energetycznej.

– Wspomaganie innych członków grupy badawczej w modelowaniu przestrzennym

Przyczynianie się do przygotowania anglojęzycznych publikacji.

 Warunki zatrudnienia:

 – planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2023 r;

 – Stypendium habilitacyjne w wysokości 7.500 zł.

 Oferujemy:

 – możliwość rozwoju umiejętności i zdobycia doświadczenia w zakresie geografii miast i studiów regionalnych pod okiem czołowego międzynarodowego eksperta;

 – wsparcie merytoryczne w celu rozwoju kariery naukowej we wspierającym środowisku pracy.

  Dodatkowe informacje:

 – curriculum vitae akademickie (w języku angielskim);

 – list motywacyjny (w języku angielskim);

 – kopia dyplomu doktorskiego;

 – adresy e-mail dwóch referencji akademickich;

 – cyfrowa kopia artykułu, którego kandydat był pierwszym autorem.

Termin składania wniosków i dokumentów: do 08.12.2022 r.

Dokumenty na konkurs na stanowisko postdoc w Centrum IMSErt należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres: wnozigp@umk.pl.

Ostateczny wybór spośród zakwalifikowanych kandydatów zostanie przeprowadzony w następujący sposób: kandydat zostanie wyłoniony w otwartym konkursie, przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika jednostki naukowej realizującej projekt badawczy. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej jednostki, w której realizowany będzie projekt badawczy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.12.2022 roku.