badacz wizytujący w grupie badawczej

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie: 5550 PLN miesięcznie (brutto) zł brutto
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • historia

Opis stanowiska

Konkurs dla naukowczyń i naukowców uciekających w związku z wojną w Ukrainie w zakresie studiów żydowskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Planowany czas pobytu: 6 miesięcy (zatrudnienie możliwe od 1 lutego 2023 r.)
Pokrycie kosztów pobytu: 5550 PLN miesięcznie (brutto)
Stanowisko: badacz wizytujący w grupie badawczej
Liczba miejsc: 1

1. Wymagania wobec kandydatek/kandydatów:

● posiadanie minimum stopnia magistra w zakresie studiów żydowskich (historia, literaturoznawstwo, religioznawstwo itp.)

● doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie studiów żydowskich (dopuszczalne wszystkie specjalizacje);
● udokumentowana działalność badawcza;
● pomysł na badania, które można realizować w polskim środowisku naukowym;
● legalny pobyt w Polsce.

2. Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentów: 11 grudnia 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, lub w wersji papierowej: Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 18.

Dokumenty można składać w języku polskim, angielskim, ukraińskim lub rosyjskim. Prosimy w tytule maila podać dopisek: “studia żydowskie / Jewish studies”.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2023 r.

3. Wykaz wymaganych dokumentów:

● CV i bibliografia prac naukowych;
● potwierdzenie dotychczasowej aktywności naukowej (np. kopie dyplomów, publikacji, linki do stron internetowych potwierdzających zatrudnienie w instytucjach badawczych, linki do publikacji lub programów konferencyjnych, rekomendacje lub dane kontaktowe osób mogących wystawić rekomendację);
● list motywacyjny zawierający temat planowanych badań (do 3000 znaków);
● podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzania danych osobowych (załącznik poniżej);
● kwestionariusz osobowy;
● oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela
akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

4. Opis obowiązków:

● prowadzenie badań naukowych w obszarze studiów żydowskich w ramach zgłoszonego tematu;
● współpraca z naukowcami z Wydziału Historii UW i innych środowisk;
● aktywne uczestnictwo w życiu naukowym wydziału.

5. Oferujemy:

● możliwość pracy nad własnymi tematami badawczymi;
● miejsce do pracy, dostęp od komputera i biblioteki;
● wsparcie w pozyskiwaniu grantów ze środków zewnętrznych;
● w miarę możliwości wsparcie w poszukiwaniu zakwaterowania.

Załączniki