1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

KONKURS

 

na stanowisko

asystenta (pracownik badawczo-dydaktyczny)

w Katedrze Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych

Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu

Politechniki Morskiej w Szczecinie

 

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Politechniki Morskiej w Szczecinie zgłaszający się do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania stawiane Kandydatom:

     1.        Uzyskany tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunkach związanych z organizacją transportu i/lub logistyką

     2.        Chęć rozwoju naukowego

     3.        Dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowe, pożądane wymagania stawiane Kandydatom:

     1.        Udokumentowany dorobek w zakresie aktywności naukowej (członkostwo w kołach naukowych, publikacje w czasopismach naukowych, udział w realizacji projektów badawczych).

     2.        Gotowość do rozwijania dorobku naukowego w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

Wymagane dokumenty

     1.        Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie

     2.        Życiorys (CV)

     3.        Kwestionariusz osobowy (1 fotografia)

     4.        Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia

     5.        Informacje o innych osiągnięciach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie

     6.        Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego

     7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Politechnika Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu będzie podstawowym miejscem pracy. Zatrudnienie planowane jest od 1.03.2023

Zgłoszenia na konkurs należy składać do dnia 14.12.2022 na adres:

 

 

Politechnika Morska w Szczecinie

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

ul. H. Pobożnego 11 (p. 18)

70-507 Szczecin

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2022

 

Wynik konkursu zostanie podany dnia 15.12.2022  przez Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki