Adiunkt w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii na Wydziale Nauk Biologicznych

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 114.2022.ZEDA.WNB z dnia 24 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii, Wydział Nauk Biologicznych  

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:

 – badawczo-dydaktyczna:

         w dyscyplinie: nauki biologiczne

         w dziedzinie:   nauki ścisłe i przyrodnicze

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 01 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:

Od kandydatów wymagane jest:

1. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

2. Biegła znajomość języka angielskiego.

3. Stopień doktora w zakresie nauk biologicznych.

4. Wykazanie się wiedzą i doświadczeniem w pracy badawczej w zakresie mikrobiologii, mile widziane również w akaroentomologii.

5. Posiadanie doświadczenia w badaniach laboratoryjnych, w tym w zakresie metod molekularnych i hodowli mikroorganizmów, mile widziane doświadczenie w zakresie identyfikacji kleszczy i patogenów odkleszczowych.

6. Posiadanie doświadczenia w badaniach terenowych.

7. Posiadanie osiągnięć naukowych udokumentowanych publikacjami i/lub czynnym udziałem w krajowych i/lub zagranicznych konferencjach naukowych;

8. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej szczególnie w zakresie mikrobiologii.

9. Prowadzenie badań naukowych mieszczących się w dyscyplinie nauk biologicznych.

Zakres obowiązków określony w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym w obszarze:

1.    badawczym:

 • prowadzenie badań terenowych i eksperymentalnych z następujących tematów: akaroentomologia, mikrobiologia, molekularna detekcja patogenów
 • śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych

2.    dydaktycznym:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników ZEDA
 • nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie

3.    organizacyjnym:

 • działalność na rzecz upowszechniania nauki np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów
 • opieka nad wolontariuszami, stażystami, praktykantami
 • udział w opracowaniu sylabusów, tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów
 • udział w działaniach organizacyjnych ZEDA

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Życiorys.

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy kandydata).

3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. ms. pracy NA UWr).

5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (Deklaracja dot. dyscypliny naukowej UWr).

6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.

7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.

8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt_114_ ZEDA.WNB”.

Dodatkowe informacje:

1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.  Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

d) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.