adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc brutto brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. wymagane: doktorat z astronomii lub pokrewnej dziedziny, uzyskany nie dawniej niż 7 lat przed planowanym rozpoczęciem zatrudnienia (przerwy w karierze, np. urlopy rodzicielskie, będą brane pod uwagę) LUB w przypadku uczestników studiów doktoranckich – dostarczenie kopii dyplomu doktorskiego po obronie, nie później niż do 31 marca 2023 r. (możliwe drobne negocjacje terminu);
2. wymagane: dorobek publikacyjny z dziedziny zmienności i fizyki blazarów;
3. wymagane: doświadczenie w modelowaniu SEDów, analizie szeregów czasowych oraz fizyki blazarów;
4. wymagane: umiejętność programowania (python, R, Mathematica, itp.);
5. wymagane: dobra znajomość j. angielskiego, zarówno w mowie jak i w piśmie;
6. mile widziane: dodatkowe doświadczenie w zakresie promieniowania innego niż gamma.

Opis projektu:
Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu SONATA 17: „Określenie mechanizmów fizycznych rządzących zmiennością blazarów”, realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierownik projektu: dr Mariusz Tarnopolski).

Główne cele projektu:
1. przebadanie dużej próbki krzywych zmian blasku blazarów z katalogu Fermi-LAT przy użyciu standardowych, niestandardowych oraz nowych narzędzi analizy szeregów czasowych (od periodogramów/skalogramów, przez stochastyczne procesy gaussowskie, po wykładniki Hursta i nie tylko);
2. modelowanie SEDów w zakresie promieniowania gamma (z rozszerzeniem na inne zakresy widma jeśli wykonalne i uzasadnione);
3. zbadanie własności zmienności blazarów w kontekście dominujących modeli fizycznych;
4. przeprowadzanie analiz statystycznych.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowego będą obejmować:
1. przeprowadzenie modelowania SEDów w wysokoenergetycznym zakresie widma;
2. prowadzenie niektórych analiz szeregów czasowych;
3. ocena i interpretacja uzyskanych wyników;
4. prezentację uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych oraz przygotowanie opisujących je publikacji;
5. współpraca i nadzór nad studentami pracującymi w projekcie.

Oferujemy:
1. uczestnictwo w ambitnym projekcie naukowym skupionym na ważnych, bieżących zagadnieniach astrofizycznych;
2. możliwość uczestniczenia w co najmniej jednej renomowanej konferencji naukowej na rok;
3. sprzęt komputerowy;
4. brak obowiązków dydaktycznych.

Kwota wynagrodzenia:
10 000 PLN/miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne), czyli ok. 6000 PLN/miesiąc netto (plus tzw. trzynastka).

Planowana data rozpoczęcia pracy: możliwa już od 1 lutego 2023 r., ale preferowana nie później niż 3 lipca 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).
 • Dwa listy polecające, przesłane e-mailem przez ich autorów
 • Życiorys zawodowy (CV) zawierający listę publikacji
 • Informacja o dorobku naukowym (max. 3 strony) opisująca dotychczasowe doświadczenie oraz plany naukowe, w szczególności związane z projektem, z wyszczególnieniem największego osiągnięcia naukowego kandydata
 • Odpis dyplomu doktorskiego (jeśli już wydany).

Dokumenty do pobrania:https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4283

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres mariusz.tarnopolski@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: “Blazary postdoc 2”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 stycznia 2023 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną online. Zatrudnienie możliwe od 1 lutego 2023 r., jednak nie później niż 3 lipca 2023 r. Zatrudnienie pełnoetatowe jest przewidziane na okres do 3 lat, odnawiane corocznie. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.