Profesor

Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko profesora na Wydziale Nauk Medycyny Weterynaryjnej, na kierunku Weterynaria*. Swoją aplikację mogą wysłać osoby posiadające stopień naukowy profesora nauk rolniczych, posiadające dorobek naukowy. Dodatkowo od kandydata wymagana jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej. Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574).
*Uczelnia jest na etapie przygotowywania wniosku do MEiN o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Weterynaria.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
– posiadać stopień naukowy prof. nauk rolniczych;
– posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe odpowiadające studiom drugiego stopnia na kierunku Weterynaria;
– posiadać doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk rolniczych,
– posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
– posiadać biegłą znajomości języka polskiego i dobrą znajomość jednego języka nowożytnego języka angielskiego / niemieckiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
– wniosek / podanie o zatrudnienie;
– oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574),
– skrócony życiorys oraz kwestionariusz osobowy,
– potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk rolniczych
– informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
– wykaz publikacji z ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku angielskim, wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne.

Miejsce i termin składania dokumentów:
– osobiście w siedzibie Powiślańskiej Szkoły Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, Kwestura z dopiskiem Profesor
– listownie na adres: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem Profesor
– E-mailem na adres: kadry1@powislanska.edu.pl

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji.
Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie.
Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.