adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1     

Nr ref.: 60/2022/NA/WNP/IBBIOS                                     

Słowa kluczowe: genetyka, genomika i epigenetyka roślin, w tym Arabidopsis; kultury in vitro roślin; zaawansowane metody biologii molekularnej (RT-qPCR, ELISA, ChIP, immunohistochemia); bioinformatyka (analizy danych RNAseq).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie genetyki i biologii molekularnej na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, przygotowanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki, genomiki, kultur in vitro i biotechnologii roślin oraz nauk pokrewnych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zespół Genetyki i Biotechnologii Somatycznych Komórek Roślin,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu genetyki roślin, udokumentowany pracami z listy JCR w tym publikacje za co najmniej 140 punktów (według wykazu czasopism MEiN z 21.12.2021 r.) jako pierwszy autor,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana międzynarodowa współpraca badawcza potwierdzona wspólną publikacją naukową z listy JCR,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy (min. 3 miesiące),
 • praktyczna, udokumentowana publikacjami znajomość metod badawczych biotechnologii i genomiki roślin, a przede wszystkim technik roślinnych kultur in vitro oraz zaawansowanych metod biologii molekularnej roślin, w tym dotyczących badania ekspresji genów (RT-qPCR); badania zmian modyfikacji epigenetycznych na poziomie gonowo-specyficznym (immunoprecypitacja chromatyny – ChIP); znajomość metody immunohistochemicznej oraz techniki ELISA; udokumentowana znajomość metod analizy danych pochodzących z NGS (Next Generation Sequencing), w tym RNA-seq,
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (umiejętność publicznej prezentacji wyników prac badawczych),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki i biotechnologii w uczelni wyższej,
 • doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktyczne.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 2 lutego 2023 r.  (godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2 kwietnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnym pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=EFADE55F-0552-45C3-8585-4BBB004903FF&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=155068&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl