profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH

AKADEMII MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU

 

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku

MIASTO: Płock

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

RODZAJ UMOWY O PRACĘ: czas określony

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 9 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  8 lutego 2023 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 17 lutego 2023 r.

·        LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, dziedzina nauk społecznych, ekonomia i finanse, Akademia Mazowiecka w Płocku

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·     spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);

·        posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse;

·        dorobek naukowy z zakresu ekonomii i finansów;

·        doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·        znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej;

 

2.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku;

·        życiorys;

·        kwestionariusz osobowy;

·        własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

·        własnoręczne poświadczone kopie dyplomów;

·        wykaz publikacji naukowych;

·        oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy;

·        pisemne zobowiązanie o podpisaniu oświadczenia o liczbie N od października 2023 roku (tzn. pisemne zobowiązanie do podpisania OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO AKADEMIĘ MAZOWIECKĄ W PŁOCKU DO ZALICZENIA PRACOWNIKA DO LICZBY PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ W DYSCYPLINIE EKONOMIA I FINANSE)

·        kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·        oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni                             na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Załączniki