lektor języka angielskiego

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Główne obowiązki:

1)    Realizacja działalności dydaktycznej z języka angielskiego na wszystkich formach kształcenia i szkolenia.

2)    Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze rocznym określonym w decyzji Rektora-Komendanta.

3)    Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.

4)    Udział w pracach CKEJO MON oraz Nieetatowej Komisji Egzaminacyjnej JO w AMW.

5)    Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i szkolenia oraz planów zajęć dydaktycznych.

6)    Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć.

7)    Udział w pracach zespołów opracowujących materiały egzaminacyjne dla potrzeb egzaminów wg NATO STANAG 6001.

 

Wykształcenie i umiejętności:

 

1.    Wymagania konieczne (podstawowe):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1)   Posiadać tytuł magistra filologii angielskiej;

2)   Spełnić wymagania określone w art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

3)    Posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkole wyższej;

4)    Posiadać umiejętności i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych cyfrowych narzędzi wsparcia dydaktyki (np.: tablica interaktywna, aplikacje internetowe, edukacyjne platformy cyfrowe);

5)   Posiadać wiedzę z zakresu autonomicznego nauczania/uczenia się w klasie językowej oraz poza klasą;

6)   Posiadać niezbędną wiedzę w zakresie nauczania języka angielskiego do celów zawodowych i akademickich (ESP, EAP).

 

2.    Wymagania pożądane:

1)   Doświadczenie w nauczaniu na stacjonarnych intensywnych kursach języka angielskiego wg NATO STANAG 6001;

2)   Doświadczenie w pracy zespołowej w ramach realizacji jednego kursu językowego przez zespół 2 – 4 nauczycieli;

3)   Doświadczenie w wykorzystywaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w obszarze edukacji językowej.  

 

Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)    wykaz dorobku naukowego lub odpowiednio dydaktycznego;

4)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy;

5)    deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy;

6)    kserokopie świadectw pracy (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

7)    kserokopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe  (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej); 

8)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy na danym stanowisku;

inne  dokumenty jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Załączniki