starszy asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich
(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 33 miesięcy
przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 122 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).a nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu cudzoziemców języka bułgarskiego.

Zakres obowiązków

 • Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku bułgarskim, w szczególności w zakresie praktycznej nauki języka bułgarskiego, językoznawczych zajęć bułgarystycznych lub ogólnoslawistycznych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki (prosimy o podanie numeru referencyjnego ogłoszenia konkursowego).
 • Życiorys.
 • Informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej, spis publikacji.
 • Ankiety studenckie oceniające ostatnio prowadzone zajęcia dydaktyczne.
 • Odpis dyplomu doktorskiego, ew. kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie.
 • Kwestionariusz osobowy – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 • Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydatki lub kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim (o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”) wraz z formularzem „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Załączniki