Starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 13.2023.ZPO.WNHP z dnia 14 marca 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii

Nazwa stanowiska: starszy wykładowca

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: dydaktyczna

·        w dyscyplinie: psychologia

·        w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Termin składania dokumentów: 13 kwietnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień – maj 2023 r.

Okres zatrudnienia: dwa lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

1.  Dyplom magistra psychologii.

2.  Minimum pięcioletni staż w pracy dydaktycznej na uczelni.

3.  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii ogólnej, podstaw pomocy psychologicznej, podstaw diagnostyki psychologicznej, psychologii różnic indywidualnych.

4.  Gotowość do pracy organizacyjnej i kompetencje organizacyjne w zakresie organizacji dydaktyki, pracy w komisjach uczelnianych, organizacji spotkań, sympozjów, konferencji.

5.  Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć (zajęcia dydaktyczne realizowane od poniedziałku do piątku w trybie dziennym i wieczorowym, tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00).

6.  Elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych.

7.  Kompetencje przydatne w działalności promocyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Psychologii UWr.

8.  Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

9.  Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.

10. Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków

W obszarze dydaktycznym:

1.  Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii ogólnej, podstaw pomocy psychologicznej, podstaw diagnostyki psychologicznej, psychologii różnic indywidualnych oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Psychologii UWr.

W obszarze organizacyjnym:

1.  Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie organizacji i usprawniania dydaktyki.

2.  Praca przy organizacji spotkań, sympozjów, konferencji afiliowanych przez Instytut Psychologii UWr.

3.  Działania promujące Instytut Psychologii UWr.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy kandydata).

2. Życiorys.

3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra w zakresie psychologii.

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (Oświadczenie dot. ms. pracy -UWr).

5. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz osiągnięć na polu organizacji dydaktyki i popularyzacji nauki.

6. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „starszy wykładowca.ZPO.WNHP.13”.

Dodatkowe informacje

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

5.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.