Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Rozwoju Organizacji

Instytut Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Rozwoju Organizacji
Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia z zakresu zarządzania lub ekonomii z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 zainteresowania naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strategiami rozwoju biznesu i organizacji,
 posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 dokonania publikacyjne w dyscyplinie ekonomia i finanse będą dodatkowym atutem,
 przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

 

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Biurze Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012 A lub
 elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Rozwoju Organizacji”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres roku z możliwością przedłużenia.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły ogłoszenia o konkursie – w załączonym pliku. 

 

Załączniki