Adiunkt badawczo- dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Politechnika Świętokrzyska
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: mechaniki płynów, hydrauliki, hydrologii, inżynierii wodnej, kosztorysowania itd.

 

Kandydat powinien posiadać:

·      stopień doktora inżyniera w  dyscyplinie powiązanej tematycznie z przewidywanymi zajęciami dydaktycznymi,

·      wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z wykonawstwem i sporządzaniem dokumentacji projektowej w zakresie specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

·      adekwatny merytorycznie dorobek naukowy związany z budownictwem wodnym, inżynierią rzeczną,  hydrologią, modelowaniem procesów hydrologicznych,

·      motywację do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,

·      posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym,

·      w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

Załączniki