Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Zatrudnienie do projektu pt. „Opracowanie dynamicznego modelu magazynu energii cieplnej zintegrowanego z elektrownią jądrową w celu przeanalizowania możliwości zmniejszenia zmienności obciążenia reaktora w odpowiedzi na fluktuacje zapotrzebowania na moc w systemie elektro-energetycznym” POSTDOC V (finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub dyscyplinach pokrewnych (uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed zatrudnieniem);
 • udokumentowane doświadczenie naukowe związane z modelowaniem wymiany ciepła;
 • doświadczenie w pracy w jednostce badawczej na stanowisku naukowym i/lub badawczo-technicznym;
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową;
 • autorstwo i/lub współautorstwo w artykułach opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych jako pierwszy lub korespondencyjny autor (w tym co najmniej jednego z górnego decyla wg CiteScore bazy Scoups);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125,
  ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa