Prodziekan ds. kierunku Informatyka

Wydział Inżynieryjny
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona 28 maja 1992 r. i widnieje w Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 5. Od momentu utworzenia jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, o ugruntowanej pozycji wśród polskich ośrodków akademickich. Zakres kształcenia i profil prowadzonych przez Uczelnię badań jest dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i prawnej. W swojej ofercie nauczania posiada ona kierunki przyporządkowane do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych (w tym menedżerskie i ekonomiczne), a także do dziedziny sztuki, prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia, na profilu ogólnoakademickim i praktycznym. W powyższym zakresie także realizowane są badania oraz podejmowana jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym.   

Zespół Uczelni to ponad 200 pracowników akademickich, najczęściej posiadających obok dorobku naukowego, także doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią. Wartościowa kadra oraz wsparcie – finansowe i organizacyjne, oferowane przez Uczelnię, stanowią solidne podstawy do prowadzenia przez te osoby działalności naukowej, której wyniki wpływają bezpośrednio na rozwój nauki oraz są wykorzystywane w określonych obszarach życia społecznego i gospodarki. Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej nawiąże – od stycznia 2023 r. (możliwość rozpoczęcia pracy także od lutego), współpracę z osobą mającą osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w ramach umowy o pracę, na stanowisku Prodziekana ds. kierunku Informatyka.

Oczekiwania

–   stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,

–   predyspozycje osobowe do kierowania zespołem wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku,

–    osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

–    wiedza i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć akademickich w jednym/kilku z podanych poniżej obszarów: architektura i organizacja komputerów, systemy operacyjne, programowanie strukturalne, proceduralne, obiektowe, funkcyjne, sterowane zdarzeniami, języki programowania np. Java, C/C++, Python, bazy danych, technologie internetowe, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, elektronika, technika cyfrowa, automatyka, robotyka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, fizyka z elementami fizyki ciała stałego,

–   wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,

–    gotowość do pracy w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań

–    Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizowanie działalności naukowej;

–    Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej analizy i oceny programu studiów dla podległego kierunku, w oparciu o kryterium zgodności z opisem zakładanych efektów uczenia się oraz metodami dydaktycznymi, z uwzględnieniem opisu zakładanych efektów uczenia się wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji, jak również dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy;

–   Zapewnianie prawidłowej organizacji toku studiów i procesu kształcenia na podległym kierunku studiów, w szczególności w zakresie: obsady zajęć dydaktycznych, tworzenia propozycji specjalistycznych pracowni dedykowanych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zajęć realizowanych na kierunku i wdrażanie tych projektów po akceptacji Rektora i Kanclerza, współpraca z Kierownikiem Biblioteki w zakresie poszerzania księgozbioru;

–   Koordynacja procesu ewaluacji jakości kształcenia, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

–   Koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia (np. nowe specjalności, poszerzenie oferty dydaktycznej, e-learning, oferta edukacyjna dla cudzoziemców);

–   Koordynacja prac związanych z przygotowaniem kierunku studiów do akredytacji;

–   Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, jak również pozyskiwanie nowych partnerów dla kierunku – zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych;

–   Monitorowanie działania na podległym kierunku studiów systemu wparcia studentów w sferze naukowej, dydaktycznej, socjalnej, społecznej, sportowej, kulturalnej oraz związanej z ułatwieniem wejścia na rynek pracy;

–    Współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego na podległym kierunku studiów.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej

–   podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH,

–    życiorys,

–    kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,

–    wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

–    informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

–    oświadczenie kandydatki/kandydata, że: „nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–   oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:  Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 stycznia 2023 r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: praca@uth.edu.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.