Adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 7000 plus bonus projektowy zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie “Smart Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA) finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 885666
Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze 100% etatu na umowę na czas określony na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o następne 2 lata). Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 14 800 zł brutto/m c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7000 zł brutto/m c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad problemami w obszarze kryptografii z zastosowaniami do technologii blockchain i inteligentnych kontraktów.
Opis projektu
Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora informatyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikcjami. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
Zgłoszenia
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami);
 wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do prof. dr. hab Stefana Dziembowskiego:
s.dziembowski+procontra2022/1@uw.edu.pl AbyAby wziąćwziąć udziałudział ww konkursiekonkursie należynależy przesłaćprzesłać drogądrogą elektronicznąelektroniczną zgłoszenie,zgłoszenie, zz załączonymizałączonymi dokumentami,dokumentami, wymaganymiwymaganymi ww procesieprocesie rekrutacji,rekrutacji, zapisanymizapisanymi ww formacieformacie .pdf..pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 07 czerwca 2023
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 15 września 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki