Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs nr 67.2024.II.WMI.AW z dnia 17.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki
Stanowisko: adiunkt lub asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań:
• dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
• dyscyplina: informatyka
Liczba etatów: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny
Termin składania dokumentów: 16.06.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika (01.10.2024-30.09.2025 r.)
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie UWr.

Nasze wymagania

 • Od kandydata na stanowisko asystenta wymagane jest:
 • Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 • Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydata na stanowisko adiunkta wymagane jest:
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
 • Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
 • Wysoka aktywność w staraniach o granty.
 • Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Oferujemy

 • Instytut Informatyki UWr. zapewnia przyjazne środowisko do rozwoju pasji naukowych. Jesteśmy otwarci na kandydatów zajmujących się tematyką badawczą spoza naszych dotychczasowych specjalizacji. Wspieramy naszych pracowników w staraniach o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowego wsparcia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT.
 • Mamy ambitnych i zdolnych studentów, którzy chętnie angażują się w ciekawe projekty.
 • Wyróżniamy się elastycznym podejściem do kształtowania oferty dydaktycznej, układanej przy udziale studentów i współpracujących z nami firm IT. Nasi pracownicy mogą proponować własne wykłady, projekty i seminaria. Zaawansowane przedmioty prowadzimy w niewielkich grupach i umożliwiamy najlepszym studentom udział w badaniach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”  w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku adiunkta) lub magisterskiego (w przypadku asystenta).
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat wskazujący sposób spełnienia przez kandydata powyższych wymagań.
 • Wykaz publikacji naukowych kandydata.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (w tym pracy doktorskiej lub jej części), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 • Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 • Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: Tomasz.Jurdzinski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Załączniki