adiunkt lub asystent lub wykładowca

Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych i Technicznych
Olsztyńska Szkoła Wyższa
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Mając na celu rozwój Uczelni, Olsztyńska Szkoła Wyższa nawiąże, współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Oczekiwania:

·         wykształcenie kierunkowe poparte dyplomami, w stopniu magistra, doktora i doktora habilitowanego,

·         osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,

·         wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,

·         wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

·         gotowość do prowadzenia zajęć w weekendy,

·         dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,

·         posługiwanie się w mowie i piśmie językiem angielskim.

Preferowane będą osoby, dla których OSW będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

CV i dokumenty poświadczające spełniane wymagania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biurorektora@osw.edu.pl do 31 maja 2023 r.

Wykaz dokumentacji:

·         podanie kierowane do Rektor prof. OSW dr Agnieszki Górskiej

·         CV,

·         kopie dyplomów,

·         kopia prawa wykonywania zawodu,

·         odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

·         informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; wykaz publikacji naukowych,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w naborze należy składać w Rektoracie OSW, ul. Jagiellońska 59, 10-283 lub pocztą elektroniczną na adres biurorektora@osw.edu.pl w terminie do: 31.05.2023 r.

·         Nabór ma charakter jednoetapowy.

·         Olsztyńska Szkoła Wyższa zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach naboru jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Olsztyńska Szkoła Wyższa będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).