1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych

Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
1.     Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą polską i niemiecką XIX wieku.

2.     Doświadczenie w pracy nad rękopisami.

3.     Znajomość języka niemieckiego.

4.     Doświadczenie w edytorstwie naukowym.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/153495187