adiunkt dydaktyczny

Studium Języków Obcych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy naukowej i prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim, opracowywania sylabusów z określonego języka obcego, przygotowania materiałów autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawania nowych metod nauczania.

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

•              posiadanie stopnia doktora filologii angielskiej lub doktora w dziedzinie nauk humanistycznych,

•              zaawansowaną znajomość języka obcego, z którego ma prowadzić zajęcia, potwierdzoną właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu danego języka;

•              udokumentowany dorobek w zakresie działalności dydaktycznej;

•              doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, mile widziane w zakresie z komunikacji w biznesie, prezentacji, pisania oraz komunikacji interkulturowej, języka specjalistycznego związanego ze specjalizacją danego kierunku,

•              znajomość współczesnych platform do nauczania zdalnego oraz projektowania quizów językowych,

•              uczestnictwo w różnego rodzaju projektach dydaktycznych czy edukacyjnych,

•              doświadczenie w tłumaczeniu artykułów naukowych,

•              doświadczenie w organizacji pracy dydaktycznej oraz pracy w zespole lektorów,

•              mile widziane doświadczenie w tłumaczeniach specjalistycznych,

•              biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie,

•              mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego w zakresie komunikatywnym.

 

W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Załączniki