asystent

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Miejsce: Katowice 40-074, ul. Raciborska 37
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Produktu Wydziału Projektowego w Pracowni Projektowania Produktu w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach

Działając na podstawie art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Projektowania Produktu Wydziału Projektowego w Pracowni Projektowania Produktu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●       nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

●       mają pełną zdolność do czynności prawnych;

●       korzystają z pełni praw publicznych;

●       nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Warunki udziału w konkursie:

 

●       posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki w zakresie wzornictwa;

●       dorobek projektowy produktowy;

●       doświadczenie dydaktyczne;

●       wymagana znajomość oprogramowania Solid Works, Rhinoceros, Key Shot, Adobe, Blender – wymagany opis poziomu zaawansowania;

●       wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

III. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie udziału w konkursie.
Życiorys.
Wykaz projektów wdrożonych i oczekujących na wdrożenie na terenie Polski
z zakresu wzornictwa .
Wykaz projektów wdrożonych i oczekujących na wdrożenie w obiegu międzynarodowym z zakresu wzornictwa.
Wykaz udziału w konkursach z zakresu wzornictwa.
Wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień z zakresu wzornictwa.
Wykaz udziału w wystawach i targach z zakresu wzornictwa.
Wykaz innych osiągnięć: udział jako prelegent w konferencjach i sympozjach, udział w szkoleniach, współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi, społecznymi, fundacjami.
Wykaz informacji o dotychczasowej działalności dydaktycznej.
Inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.
PORTFOLIO (w wersji elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku
projektowego wskazanego w wykazie projektów wdrożonych i oczekujących na wdrożenie plus projekt dyplomowy.

Certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Kopia dyplomu – magistra sztuki w zakresie wzornictwa.
Zaświadczenia, opinie, referencje (opcjonalnie).
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach.
 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 18.06.2023 r. do godz. 14:00,
      ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice.

V. Komisja konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

 

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2023 r.

 

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 01.08.2023 r.
do 30.09.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 01.08.2023 r.

 

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia
o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

 

XI. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach.

 

Katowice, 12.05.2023 r.

Załączniki