asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2023 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. dyplom lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. specjalizacja lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
4. deklarowana chęć specjalizowania się w farmakologii klinicznej,
5. doświadczenie dydaktyczne w zakresie farmakologii i/lub farmakologii klinicznej,
6. znajomość języka angielskiego w zakresie medycznym,
7. umiejętność zaprojektowania badania klinicznego w zakresie farmakologii,
8. dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 100,
9. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. plan rozwoju naukowego,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

 

 

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego
w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ”
osobiście lub drogą pocztową
do dnia 20.06.2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 631.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu
Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Załączniki