Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
I. Wymagania kwalifikacyjne:
– tytuł zawodowy magistra: na kierunku biologii, biotechnologii, neurobiologii,
– udokumentowana aktywność naukowa podczas studiów,
– motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju naukowego,
– dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej > 100,
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z genetyki dla kierunku lekarskiego, zarówno w języku polskim , jak i angielskim,
– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Nasze wymagania

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Zakres obowiązków

 • do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
 • zakres obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.)

Załączniki