Adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 10800 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „INFSYS” finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 950398

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
(matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
do projektu „INFSYS” finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt
numer 950398.

Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres
12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy). Przewidywany oczekiwany termin
zatrudnienia to 1 października 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem
projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 10800 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze
ok. 7500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami
dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad
zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów nieskończenie-stanowych.

Opis projektu
Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów
nieskończenie-stanowych. Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli
obliczeń oraz prosto definiowalnych, naturalnych problemów. Praca w projekcie będzie koncentrować się
na następujących trzech kierunach:
● Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności
w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.
● Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności
problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury
separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.
● Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli
systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny
nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów
uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk
matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie
w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
● teoria automatów i logika w informatyce;
● algebra; lub
● kombinatoryka.

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze
nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;
● wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla
kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy
motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab Wojciecha Czerwińskiego:
wczerwin@mimuw.edu.pl
By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 24 czerwca 2023 r.
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie,
które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie
najpóźniej w dniu 15 lipca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się
i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie
z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki