asystent

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

DZIEKAN

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta
w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na studiach stacjonarnych na kierunku elektrotechnika, informatyka, mechatronika lub inżynieria biomedyczna;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą (4,0);
 • średnia ze studiów co najmniej dobra (4,0);
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość zagadnień związanych programowaniem sterowników wykorzystywanych w elektroenergetycznej aparaturze łączeniowej, w tym programowania mikroprocesorów STM w języku C;
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu),
 • odpisy dyplomów i suplementów,
 • list motywacyjny,
 • wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Biuro Obsługi Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,

ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin,

w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r.

mail kontaktowy: we.dziekan@pollub.pl

Dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegają zniszczeniu po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu konkursowym.

 

Załączniki