Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych.
Konkurs numer 75.2023.ZBC.WNB.AH z dnia 25 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych

Nazwa stanowiska: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

w dyscyplinie: nauki biologiczne
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia
Termin składania dokumentów: 31.08.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 września 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora w zakresie biologii lub w pokrewnych dyscyplinach np. związanych z biologią człowieka, biologiczną antropologią, ekologią behawioralną człowieka, fizjologią człowieka czy ewolucyjnym podejściem w naukach zajmujących się człowiekiem.
 • Udokumentowany dorobek naukowy związany z badaniami nad człowiekiem w zakresie np. biologii człowieka, antropologii biologicznej, ekologii człowieka, biologicznych uwarunkowań ludzkich zachowań, przy czym wymagane są publikacje naukowe znajdujące się na najnowszej liście A MEN. Istotna przy tym jest aktywność naukowa kandydata w ostatnich kilku latach, a zakres tematyczny publikacji powinien mieścić się w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 • Co najmniej 3 miesięczny staż pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z badaniami naukowymi w naukach biologicznych lub medycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych realizowanych w Zakładzie w zakresie szeroko rozumianej biologii człowieka.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (np. ćwiczeń, laboratoriów) dla studentów UWr.
 • Udział w aktywnościach organizacyjnych Zakładu, udział w festiwalach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra).
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy. https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin. https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat (wraz z liczbą punktów za publikację).
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf)
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki