Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Stanowisko profesora uczelni mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Informatyczno-Technologicznych w Zakładzie Informatyki Akademii Łomżyńskiej.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.),
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja i/lub nauk ścisłych i przyrodni-czych w dyscyplinie informatyka,
 • istotny dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomuni-kacja i/lub w dyscyplinie informatyka,
 • wyróżniający i uznany w środowisku krajowym lub międzynarodowym doro-bek naukowy w reprezentowanej specjalności, w tym (spełnione muszą być wszystkie poniż-sze kryteria): a) autorstwo co najmniej 1 recenzowanej monografii naukowej lub cykl publikacji nau-kowych opublikowanych w czasopismach z listy MNiSW lub w recenzowanych mate-riałach z konferencji międzynarodowych, które były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.b ustawy i które mają znaczący wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, reprezentowanej przez kandydata, b) uczestniczenie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, c) odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego stażu naukowego w ośrodkach nauko-wych, w tym zagranicznych lub prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych we współpracy z uczelniami lub instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi, d) czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych, e) cytowania publikacji według bazy bibliograficznej wymaganej podczas aktualnej ewa-luacji jakości działalności naukowej, f) udokumentowane osiągnięcia organizacyjne, w tym w zakresie organizacji działalności naukowej oraz udokumentowane podnoszenie kompetencji zawodowych, g) dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, w tym promotorstwo lub promotor-stwo pomocnicze w co najmniej jednym przewodzie doktorskim, h) co najmniej 10-letnie doświadczenie badawczo-dydaktyczne, i) znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczających znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

Mile widziane

 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych;
 • posiadają doświadczanie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
 • doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów z obszaru szeroko rozu-mianej informatyki.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie badań naukowych i prac badawczych,
 • 2) upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie prac w czasopismach naukowych,
 • 3) czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • 4) aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe oraz udział w ich realizacji,
 • 5) wsparcie rozwoju kadry naukowej (dotyczy nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego) w ramach seminariów naukowych,
 • 6) udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych i naukowych,
 • 7) organizację i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
 • 8) stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • 9) kształcenie i wychowywanie studentów,
 • 10) prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 11) opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • 12) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
 • 13) prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów
 • 14) recenzowanie prac dyplomowych,
 • 15) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • 16) pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo,
 • 17) przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
 • 18) udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków,
 • 19) udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni
 • 20) udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.,
 • 21) przyjęcie funkcji opiekuna np. koła naukowego, organu samorządu studenckiego, opiekuna roku, opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych
 • 22) działalność organizacyjna poza Uczelnią,
 • 23) inicjowanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
 • 24) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe lub działalność dydaktyczną

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia mozliwość rozwoju zawodowego
 • Uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (możliwość ubiegania się o dofinansowanie)
 • Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych, wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • list motywacyjny,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informa-cje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ prosi-my o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-wych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 i 9 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracowni-cy).

Załączniki