Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
 • zasadniczy dorobek z zakresu prawa administracyjnego, specjalizacja naukowa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego w tym opracowania o charakterze komparatystycznym
 • uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłaszanie referatów w języku angielskim i niemieckim
 • doświadczenie w sprawowaniu funkcji recenzenta w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych
 • doświadczenie praktyczne, w tym na stanowisku kierowniczym
 • autorstwo i współautorstwo monografii
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, członkostwo w radach naukowych czasopism, członkostwo w komitatach naukowych konferencji, w tym międzynarodowych, recenzje dla czasopism naukowych w tym zagranicznych, redakcja i współredakcja czasopism i monografii, staże i kwerendy w zagranicznych ośrodkach naukowych
 • posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie badawczo - dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych