Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Politechniczny
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.
Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych. Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.

Nasze wymagania

 • • wykształcenie magisterskie oraz minimum wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii
 • • doświadczenie zawodowe w zakresie usług kosmetycznych
 • • ukończone kursy/szkolenia w zakresie zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych potwierdzone certyfikatami
 • • doświadczenie dydaktyczne, jako nauczyciel z zakresu technik kosmetycznych

Mile widziane

 • Mile widziane dodatkowe kwalifikacje w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 4. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 • 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu
 • 6. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu

Załączniki