Asystent stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Miejsce: Chełm
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie mechaniki i budowy maszyn;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, minimum 2 lata;
 • posiadać doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu: Podstaw konstrukcji maszyn, Systemów CAx, Technologii maszyn, Programowania i obsługi obrabiarek CNC;
 • posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
 • posiadać ukończone szkolenia, potwierdzone certyfikatami, w zakresie komputerowego wspomagania konstruowania maszyn oraz programowania obrabiarek CNC;
 • mieć możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu pracy;
 • władać biegle językiem polskim,
 • wykazywać dyspozycyjność pozwalającą na wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych;
 • posiadać umiejętności biegłej obsługa komputera, w tym znajomości aplikacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość.

Zakres obowiązków

 • w zakresie działalności dydaktycznej: prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów studiów, terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, udział w hospitacjach, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się, nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym, promotorstwo, recenzowanie oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, opieka nad studentem studiującym według indywidualnej organizacji studiów, opieka nad kołami naukowymi, projektowanie i uruchamianie stanowisk laboratoryjnych, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się, dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, gromadzenie i przechowywanie zgodnie z procedurą dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się, określonych w programie studiów,
 • w zakresie działalności organizacyjnej: organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych Uczelni, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności naukowej, inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji,
 • przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej,
 • stałe podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • wykonywanie innych obowiązków określonych w wewnętrznych przepisach PANS w Chełmie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora, Prorektora ds. Studenckich, Dyrektora Instytutu oraz Kierownika Katedry.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do J.M. Rektora PANS w Chełmie o zatrudnienie;
 • Życiorys zawodowy;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (wykaz dorobku naukowego, oświadczenia oraz odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • Zobowiązanie do podjęcia pracy w PANS w Chełmie jako podstawowym miejscu pracy;
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)
 • Oświadczenie odnośnie nepotyzmu.

Załączniki