Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w ¾ wymiaru czasu pracy w Zakładzie Radioterapii, Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, w terminie do 21.09. 2023 roku.

więcej informacji pod linkiem:

https://umlub.pl/pl/job-offer/mlodszy-asystent-w-grupie-dydaktycznej-w-%c2%be-wymiaru-czasu-pracy/

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego

Mile widziane

 • Posiadanie specjalizacji z radioterapii onkologicznej
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych prze kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Dziekana
 • CV
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności,

Załączniki