Asystent stanowisko dydaktyczne

dorota.dygon@pwsz.eu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 • Miejsce: Wałcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł zawodowy magistra we wskazanej dyscyplinie i zakresie;
 • posiadać aktualny dorobek dydaktyczny, naukowy lub artystyczny we wskazanej dyscyplinie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wskazanym powyżej zakresie prowadzonych zajęć;
 • posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zajęć w zakresie informatyki;
 • posiadać umiejętność pracy w zespole;
 • deklarować, że Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
 • udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem (wykładów, ćwiczeń), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów;
 • posiadać certyfikaty w zakresie prowadzenia zajęć uniwersyteckich;
 • posiadać inne certyfikaty z zakresu informatyki.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;
 • życiorys (CV);
 • oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe;
 • informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu/-ów studiów;
 • oświadczenie o zgodzie na zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji na stanowisko asystenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO);
 • oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania;
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 5).

Załączniki