Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Konkurs numer 118.2023.IP.WNHP.ER z dnia 25.08.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Psychologii
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: psychologia
• w dziedzinie: nauki społeczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Termin składania dokumentów: 24.09.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.
Okres zatrudnienia: na czas określony – do 30 czerwca 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Dyplom magistra psychologii.
 • Udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich trzech lat (publikacje w czasopismach psychologicznych posiadających IF).
 • Udział w grantach badawczych.
 • Udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii emocji, psychologii społecznej, psychologii małżeństwa i rodziny, podstaw diagnostyki psychologicznej, podstaw pomocy psychologicznej, psychologii klinicznej z psychopatologią i zjawisk w psychoterapii.
 • Gotowość do pracy organizacyjnej (komisje uczelniane, opiekun roku, koordynowanie przedmiotów obligatoryjnych i/lub specjalizacyjnych).
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w trybie dziennym i wieczorowym, tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00).
 • Kompetencje przydatne w działalności organizacyjnej i gotowość do pracy na rzecz promocji Instytutu Psychologii UWr.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków

 • Systematyczny rozwój naukowy, skutkujący publikowaniem w psychologicznych czasopismach naukowych posiadających IF, udziałem w konferencjach naukowych i granatach badawczych.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii emocji, psychologii społecznej, psychologii małżeństwa i rodziny, podstaw diagnostyki psychologicznej, podstaw pomocy psychologicznej, psychologii klinicznej oraz innych pokrewnych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Psychologii UWr.
 • Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie uczestniczenia w komisjach uczelnianych, opiekuna roku, koordynowania przedmiotów obligatoryjnych i/lub specjalnościowych.
 • Praca w zakresie organizacji spotkań, sympozjów, konferencji afiliowanych przez Instytut Psychologii UWr.
 • Działania promujące Instytut Psychologii UWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku. 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).