Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Techniczny
Uczelnia Państwowa im.Jana Grodka w Sanoku
  • Miejsce: Sanok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Adiunkt

Nasze wymagania

  • 1. wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku inżynieria materiałowa 2. stopnień naukowy doktora nauk technicznych 3. doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym, staż pracy poza szkolnictwem wyższym 4. dodatkowe wymagania: • dorobek naukowy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych • dodatkowe kwalifikacje (zgodne z posiadanym wykształceniem) potwierdzone świadectwem lub certyfikatem • doświadczenie w przygotowywaniu efektów uczenia się, planów studiów, sylabusów

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, kształcenie studentów oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • - podanie o pracę (zawierające dane osobowe) z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego w UP im. Jana Grodka w Sanoku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. - kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, - życiorys zawodowy, potwierdzony załączonym spisem publikacji, - oświadczenie, że UP im. Jana Grodka w Sanoku będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy, - oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), - oświadczenie o przestrzeganiu zasad praw autorskich i własności intelektualnej w trybie art.116 ust.7

Załączniki