Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3000-4000 zł brutto
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku bioinzynieria lub posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i rybactwo,
 • znajomość technik analitycznych, spektrofotometrycznych, z zakresu fizjologii i biochemii bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem pszczół miodnych –dokumenty potwierdzające powyższe kwalifikacje,
 • osiągnięcia w zakresie publikacji badań - posiada co najmniej 3 publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR, w których Kandydat występuje jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z pszczołami w warunkach pasiecznych, jak i laboratoryjnych (szkolenia, praktyki),
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z tkankami bezkręgowców wykorzystywanych do analiz laboratoryjnych,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem lub suplementem do dyplomu,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym działalność popularno-naukowa,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna.

Mile widziane

 • umiejętność prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych i krajowych udokumentowana spisem doniesień konferencyjnych,
 • ogólne kompetencje – kreatywne myślenie, predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, chęć podnoszenia kwalifikacji, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w zespole,

Zakres obowiązków

 • praca naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna
 • prowadzenie zajęć ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopnia doktora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • 9. w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Załączniki