Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie fizyki wysokich energii lub pokrewnej wymagany przed data podpisania umowy
 • doświadczenie w analizie danych w dziedzinie fizyki wysokich energii lub pokrewnej
 • umiejętność programowania w językach C++ i Python
 • doświadczenie we współpracy w dużym projekcie badawczym
 • stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (w przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • osoba przewidziana do zatrudniania na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie następujące warunki:
 • - kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • - w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • - w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Zakres obowiązków

 • zrozumienie i stosowanie algorytmów do oscylacji: neutrin atmosferycznych, neutrin z wiązki T2K,
 • opracowanie nowego algorytmu identyfikacji leptonu tau w oparciu o techniki uczenia maszynowego, zastosowanie nowego algorytmu selekcji leptonu tau do analizy oscylacji neutrin atmosferycznych celem polepszenia czułości na hierarchie mas neutrin,
 • oszacowanie różnych źródeł niepewności systematycznych wymaganych w analizie,
 • pomoc w koordynacji pracy doktoranta, dla którego jest przewidziane stypendium w ramach tego projektu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan podpisanego podania o zatrudnienie
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - z zeskanowanym podpisem. Formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • skan podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego. Zasady i regulamin są dostępne pod URL: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html (Zarządzenie nr 106 Rektora UW)
 • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach, w szczególności listę publikacji oraz wystąpień konferencyjnych;
 • kopię dyplomu doktora (można ja podesłać przed datą podpisania umowy o zatrudnienie na stanowisku adiunkt)
 • co najmniej dwie opinie/listy rekomendacyjne od poprzednich przełożonych i/lub promotora

Załączniki